Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Щодо оформлення авторських прав на службовий твір
Сергій Дешунін, адвокат, керуючий партнер, ТОВ "Юридична компанія "Дешунін і партнери"

Співробітники Компанії А підготували навчальний посібник – на виконання відповідного договору, укладеного з Компанією А. Навчальний посібник було надруковано невеликим тиражем на обладнанні Компанії А для використання в межах Компанії А. Нині Компанія А має на меті організувати продаж посібника. А тому виникла низка запитань щодо оформлення авторських прав:

– Кому належать авторські права на посібник?

– Чи можна вважати посібник оприлюдненим?

– Як зафіксувати авторські права на посібник?

– Чи можливо використати вже надруковані примірники посібника з метою надсилання обов'язкових примірників до відповідних установ?

Щодо того, кому належать авторські права на посібник

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон) співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

Статтею 16 Закону врегульовано питання авторських прав на службові твори (службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем): авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору (ч. 1); виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (ч. 2).

Отже, указаний посібник є службовим твором, створеним у співавторстві. "Обсяг авторства" кожного із співавторів визначається договором, укладеним між співавторами. Таким договором, наприклад, може бути визначено, що кожен з авторів створює певну частину посібника (конкретні глави, розділи тощо) або що автори працюють над посібником чи певною його частиною спільно, а деякі частини створюють кожен окремо тощо.

Особисті немайнові права на посібник належать авторам – фізичним особам відповідно до того, як було обумовлено "обсяг авторства".

До особистих немайнових прав, зокрема, належать: право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення імені автора на творі та його примірниках; право вибирати псевдонім, зазначати й вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі та його примірниках; право вимагати збереження цілісності твору й протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі й репутації автора.

Виключні майнові права належать або авторам – фізичним особам, або Компанії А – відповідно до умов договору, укладеного між Компанією А та авторами – фізичними особами (зазвичай умови подібних договорів визначають належність виключних майнових прав компанії-роботодавцю).

До майнових прав автора належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами. При цьому виключне право на використання твору дозволяє використовувати твір у будь-якій формі та будь-яким способом. Виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає особі право дозволяти або забороняти, зокрема: відтворення творів; публічне виконання й публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію й публічний показ; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншого передання до першого продажу примірників твору; імпорт примірників творів тощо (указаний перелік не є вичерпним).

Щодо оприлюднення посібника

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону об'єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури та мистецтва, зокрема літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо). Згідно з ч. 2 указаної статті охороні за цим Законом підлягають усі твори, зазначені в ч. 1 цієї статті, як оприлюднені, так і неоприлюднені.

Стаття 1 Закону для літературних творів визначає спосіб оприлюднення – шляхом опублікування (опублікування – випуск в обіг за згодою автора виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору).

Для визначення твору опублікованим необхідно, щоб під час його видання були дотримані, зокрема, вимоги Закону України "Про видавничу справу".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про видавничу справу" видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів із питань видавничого оформлення, поліграфічного та технічного виконання.

За ст. 23 Закону України "Про видавничу справу" кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості; перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для кожного виду видань визначаються стандартами; вихідні відомості оформляє видавець; вихід у світ видання без обов'язкових для нього вихідних відомостей або з недостовірними відомостями не допускається.

Вимоги до вихідних відомостей визначаються Національним стандартом України "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості" (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) ДСТУ 4861:2007.

Згідно з п. 5.1 Національного стандарту України "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості" вихідні відомості для книжкового видання містять: надзаголовкові дані; відомості про автора(-ів); назву видання; підзаголовкові дані; вихідні дані; шифр зберігання видання (класифікаційні індекси УДК, ББК та авторський знак); макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат; Міжнародний стандартний номер книги (ISBN); знак охорони авторського права; надвипускні дані; випускні дані.

При цьому вказаним Стандартом визначено, що частина таких даних указується на титульному аркуші, а частина – на останній сторінці (наприклад, випускні дані – формат паперу та частка аркуша; обсяг видання в умовних друкованих аркушах; тираж; номер замовлення виготовлювача видавничої продукції; повне найменування (ім'я) та місцезнаходження видавця тощо).

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про видавничу справу" вихідні відомості оформляє видавець (у тому числі отримує в Книжковій палаті України шифри на видання (УДК, авторський знак), Міжнародний стандартний номер книги (ISBN)).

Тож, чи можна вважати посібник оприлюдненим у розумінні законодавства про авторські права та видавничу справу, залежить від того, чи були дотримані вимоги вказаного Національного стандарту щодо вихідних відомостей видання. Якщо так, то посібник має статус оприлюдненого, якщо ні – посібник не є оприлюдненим.

Щодо оформлення авторських прав на посібник

Частиною 2 ст. 11 Закону визначено: авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Згідно з ч. 5 указаної статті суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, факту й дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Отже, авторські права на посібник в авторів виникли за фактом створення твору. Проте для засвідчення авторства можна здійснити реєстрацію авторських прав та отримати відповідні свідоцтва. При цьому реєстрація авторських прав можлива як щодо оприлюднених, так і щодо неоприлюднених творів.

Реєстрацію здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Витрати (адміністративний збір) на реєстрацію авторських прав та отримання свідоцтва щодо одного службового твору становлять 187 грн.

Строк для здійснення реєстрації такий: рішення про реєстрацію авторського права на твір приймається протягом 1 місяця з дня надходження документів до реєструючого органу (якщо подано всі необхідні документи); якщо реєструючий орган запитує в заявника додаткові документи – відповідне рішення приймається протягом 2 тижнів після отримання реєструючим органом додаткових документів. Свідоцтво видається протягом 1 місяця з дати реєстрації авторського права на твір.

Таким чином, на сьогодні можливі такі варіанти реєстрації авторських прав на посібник (якщо посібник має статус неоприлюдненого, як це описано в попередньому пункті):

1) реєстрація авторських прав на вказані твори як неоприлюднені й отримання відповідних свідоцтв; оприлюднення творів із дотриманням вимог законодавства та реєстрація авторських прав на вказані твори уже як оприлюднені;

2) реєстрація авторських прав на твори після їх належного оприлюднення.

При цьому звертаємо увагу, що для реєстрації авторських прав на твори до реєструючого органу необхідно подати такі документи: заяву про реєстрацію авторського права на службовий твір; примірник твору в матеріальній формі; документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (якщо твір оприлюднено), зазвичай це документи, що посвідчують факт видання твору (договори, акти з видавцем); документ про сплату збору або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору (щодо збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір); документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва (подається після одержання суб'єктом звернення рішення про реєстрацію авторського права на твір); документ, що підтверджує створення твору в порядку виконання службових обов'язків і належність авторських майнових прав на службовий твір (договір про розподіл майнових прав на службовий твір).

Щодо надсилання обов'язкових примірників

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" обов'язковий примірник документів – примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом. Такими особами визначено, зокрема, Книжкову палату України, бібліотеки тощо.

Частиною 2 ст. 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" установлено, що обов'язкові примірники документів доставляються (надсилаються) в день виходу у світ першої частини тиражу. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" одержувачі обов'язкових примірників документів, зокрема, здійснюють реєстрацію (облік), наукову систематизацію отриманих примірників, а також створюють банки даних, електронні каталоги отриманих документів.

Отже, надсилання обов'язкового примірника забезпечує, що певний твір буде зареєстровано, включено до відповідного каталогу / бази даних. І це слугуватиме додатковою гарантією захисту авторських прав осіб.

Адже уповноважені установи (Книжкова палата України, бібліотеки тощо) матимуть примірник твору – на певну дату, із зазначенням авторства конкретних осіб. Тож авторам не варто ігнорувати виконання обов'язку надсилання обов'язкових примірників.

Чи можна використати вже надруковані примірники посібника з метою надсилання його обов'язкових примірників до відповідних установ? Уважаємо, що в разі, якщо під час видання посібника було дотримано всі вимоги законодавства, у тому числі зазначеного вище Національного стандарту щодо вихідних відомостей, відповідь буде ствердною.

Проте в разі недотримання вимог указаного Стандарту – примірники посібника не є такими, що можуть бути використані для надсилання обов'язкових примірників до відповідних установ. Адже відсутність повного обсягу правильно оформлених вихідних відомостей видання не дозволить отримувачам обов'язкових примірників здійснити подальшу реєстрацію та класифікацію посібника, тому мета такого надсилання для авторів не буде досягнута.

ВИСНОВОК:

Отже, чинним законодавством України передбачено можливість оформлення авторських прав як на оприлюднені, так і на неоприлюднені твори (у тому числі службові твори).

Механізмами, які дають можливість зафіксувати наявність авторського права на певний твір у конкретної особи на певну дату, зокрема, є:

– для неоприлюднених творів: реєстрація авторського права в державному реєстрі й отримання відповідного свідоцтва;

– для оприлюднених творів: реєстрація авторського права в державному реєстрі й отримання відповідного свідоцтва; реєстрація (облік) отриманих примірників твору спеціалізованими установами згідно із Законом України "Про обов'язковий примірник документів".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua