Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Процедура реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності
Виктор Теслюк, управляющий партнер, "Юридическая фирма "Лигалакт"

Загалом, реєстрацію права на винахід і корисну модель засвідчують патентом, а право на промислові зразки і торговельні марки – свідоцтвом.

Реєстрація права на винахід і корисну модель

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель. Органом, уповноваженим на видачу патенту, є Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

З 8 листопада 2022 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) є суб'єктом, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ).

Документами, які подають для отримання патенту, є:

1. Заява про видачу патенту;

2. Документи, що підтверджують оплату відповідних зборів (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

3. Креслення (якщо на них є посилання в описі);

4. Опис винаходу або корисної моделі (потрібно викладати у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно й повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі);

5. Реферат (складають лише для інформаційних цілей, їх не можна брати до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення обсягу правової охорони);

6. Формула винаходу або корисної моделі (повинна виражати його суть, базуватися на описі, має бути викладено у визначеному порядку ясно й стисло).

Для отримання патенту заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого винаходу / корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

На підставі експертного висновку УКРНОІВІ приймає рішення про видачу патенту.

Державну реєстрацію патенту здійснюють за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу патенту. Зазначені мито і збір сплачують після надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Одночасно з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) УКРНОІВІ здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), визначених у встановленому порядку.

Видачу патенту УКРНОІВІ здійснює в місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з УКРНОІВІ реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

У разі якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, видають один патент.

Що стосується реєстрації права на промислові зразки, то, як зазначено вище, її здійснюють шляхом отримання відповідного свідоцтва.

Як і у випадку з реєстрацією права на винахід і корисну модель, уповноваженим органом на видачу свідоцтва на промислові зразки також є УКРНОІВІ.

Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчують свідоцтвом, у якому наводять внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

Набуття права на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки до НОІВ і за клопотанням власника промислового зразка НОІВ продовжує його на один або більше п'ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, установленому пунктом 2 статті 24 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки". Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки. Порядок продовження строку чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок установлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Чинність майнових прав на зареєстрований промисловий зразок припиняється достроково за умов, визначених статтею 24 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки".

Отже, які ж документи необхідно подати заявнику для отримання свідоцтва на промислові зразки?

По-перше, заяву на реєстрацію промислового зразка, у якій необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також автора (авторів), розкрити суть промислового зразка досить ясно й повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (а також сплатити збір до спливу двох місяців від дати подання заявки).

По-друге, комплект зображень виробу (сам виріб або у вигляді його макета чи малюнка), що дають повне й чітке уявлення про його зовнішній вигляд.

По-третє, опис промислового зразка.

По-четверте, креслення, схеми, карти (за необхідності).

На підставі рішення про державну реєстрацію промислового зразка, яке видають на підставі експертного висновку, та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка і сплаченого збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка УКРНОІВІ здійснює державну реєстрацію промислового зразка шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Зазначені мита і збір сплачують після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію промислового зразка. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Одночасно з державною реєстрацією промислового зразка УКРНОІВІ здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію промислового зразка, визначених в установленому порядку.

Видачу свідоцтва УКРНОІВІ здійснює в місячний строк із дня державної реєстрації промислового зразка. Свідоцтво видають особі, яка має право на реєстрацію промислового зразка. Якщо право на реєстрацію промислового зразка мають кілька осіб, їм видають одне свідоцтво.

Реєстрація прав на торговельні марки

Визначення торговельної марки містить ст. 492 Цивільного кодексу України. Відповідно, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право власності на торговельну марку засвідчують свідоцтвом. Свідоцтво України на торговельну марку є офіційним охоронним документом, який видає від імені держави уповноважений на це орган – Національний орган інтелектуальної власності, функції якого виконує державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ).

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до УКРНОІВІ заявку. Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до УКРНОІВІ, або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликано або щодо неї УКРНОІВІ не прийняв рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпано.

Отже, для реєстрації торговельного знака й отримання відповідного свідоцтва до УКРНОІВІ необхідно подати такі документи:

– заяву на реєстрацію знака;

– зображення знака;

– перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП);

– сплатити державний збір за подання заявки;

– у випадку подання документів на реєстрацію представником фізичної або юридичної особи – необхідно подати довіреність, що уповноважує представника на вчинення таких дій від імені довірителя.

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки своєї торговельної марки, то він повинен:

– заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;

– подати в заявці кольорові зображення торговельної марки.

Надалі заявка про реєстрацію торговельної марки проходить такі стадії:

формальна експертиза – установлюють дату подання заявки і перевіряють правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також проводять перевірку відповідності заявленого переліку товарів і послуг Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). У разі невідповідності матеріалів заявки будь-якій з установлених вимог заявникові направляють повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення у матеріали заявки протягом двох місяців. Якщо матеріали заявки відповідають усім установленим вимогам, за заявкою проводять кваліфікаційну експертизу;

кваліфікаційна експертиза здійснюють перевірку відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним законом, та розгляд заперечень, поданих відповідно до пункту 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи і розгляду заперечення (у разі наявності такого) є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то УКРНОІВІ надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково, такий попередній висновок може бути надіслано лише один раз із пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або яку не відкликано, відображають в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його УКРНОІВІ. На підставі такого висновку за заявкою УКРНОІВІ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення УКРНОІВІ за заявкою надсилають заявнику.

На підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюють публікацію в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Зазначені мито й збір сплачують після надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва УКРНОІВІ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відповідні відомості.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua